פשיטת רגל


פשיטת רגל היא הליך חדלות פרעון החל על חייבים יחידים (חברה בע"מ אינה יכולה לפשוט רגל) הליך זה יכול להיפתח הן על ידי הנושה והן על ידי החייב. במרבית המקרים החייב הוא זה שפונה להליך פשיטת הרגל.

בבסיס פשיטת הרגל עומדים 2 רציונאליים מרכזיים, מחד לאפשר לחייב אשר נקלע לחבות בתום לב לפתוח דף חדש ומנגד כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין הנושים על פי סדר קדימותם.

מדובר בהליך קולקטיבי המרכז את כל פעולות הגביה של כל הנושים מהחייב, המתנהל בפיקוח בית המשפט המחוזי, הפועל באמצעות הנאמן. עם פתיחת ההליך לא ניתן לנקוט בפעולות גביה עצמאיות כנגד פושט הרגל.

מי יכול לפתוח בהליך ? נושה או נושים (קיים רף חוב מינמאלי כתנאי להגשה) או חייב. לעניין חייב תנאי מקדמי הינו חובות של לפחות 17,482 ₪, אשר נוצרו בתום לב זכאי להגיש בקשה למת צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל.

בקשה למתן צו כינוס


הבקשה מוגשת לבית המשפט המחוזי שבמקום מגוריו של החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו. הגשת הבקשה כרוכה באגרה בסך 2,743 ₪ (נכון למרץ 2014) ועל החייב לצרף לבקשתו דין וחשבון לרבות תצהיר כמפורט בפקודת פשיטת הרגל. עם הגשת הבקשה נדרשת עמדתו של הכונס הרשמי בבקשה. עם מתן צו הכינוס ולפעמים עוד לפני כן, מעוכבים כל ההליכים הננקטים נגד החייב (בעיקר הליכי הוצאה לפועל) נושה, הטוען לחוב מחייב אשר כנגדו ניתן צו כינוס רשאי להגיש תביעת חוב בתוך 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס כנגד החייב. הגשת תביעת חוב אינה כרוכה בתשלום אגרה.

משהוגשה הבקשה רשאי בית המשפט אם נוכח שיש צורך לעשות כן להגנת הנכסים, למנות את הכונס הרשמי, או אדם מתאים אחר, עוד לפני מתן צו הכינוס, להיות כונס זמני של נכסי החייב או חלק מהם ולהורות לו להחזיק באותם נכסים מיד.

לאחר מתן צו הכינוס, מכונסת על ידי הכונס הרשמי אסיפת נושים של החייב במהלכה מוצע נאמן לנכסי החייב. אשר מטרתו לבדוק את נסיבות ההסתבכות של החייב והאם הצו שנקבע לו מתאים להכנסותיו. במהלך תקופה זו מקיים המנהל המיוחד חקירה מקיפה בעניינו של החייב לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט.

צו כינוס - משניתן צו כינוס יהיה הכונס הרשמי הכונס של נכסי החייב, ומכאן ואילך לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר-תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או הליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע.
לאחר 6 חודשים לפחות מיום מתן צו הכינוס יתקיים דיון בבקשת פשיטת רגל (בפועל מתקיים דיון לאחר כשנה מיום צו הכינוס). החייב, נושיו והכונס הרשמי יוזמנו לדיון בבקשת פשיטת הרגל.

דיון בבקשת פשיטת הרגל - הכונס הרשמי יגיש לבית המשפט את חוות דעתו, בה יפרט את ממצאי החקירה שניהל, ובכלל זה את הערכתו בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב, את הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגדו, אם היו כאלה, ואת החלטות הנושים באספותיהם; כן יחווה את דעתו בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב. חוות הדעת של הכונס הרשמי תוגש לא יאוחר מ-15ימים לפני הדיון בבקשת פשיטת הרגל.

בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשה לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה: להכריז בצו שהחייב פושט רגל, או לדחות את הבקשה אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, או לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב כפושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר מהטעם שאין בניהול הליכי פשיטת הרגל כדי להביא תועלת לנושים (ובלבד שחלפו 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס).

הגבלות - חייב שהוכרז פושט רגל לא יעשה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב ולא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר. ניתן צו הפטר, בוטלה ההכרזה על פשיטת הרגל או בוטל צו כינוס שניתן נגד החייב, יבוטלו ההגבלות לעיל.
בית המשפט רשאי, לבקשת הכונס הרשמי, להורות לחייב שניתן לגביו צו כינוס, צו זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכרז פושט רגל, לשלם לכונס הרשמי תשלומים עתיים.
הליך פשיטת הרגל בא אל סיומו בביטול ההליך עקב ניצולו לרעה על ידי החייב או, כאשר מדובר בבקשת נושה, בהעדר תועלת לנושים, במתן הפטר לחייב, או עם ביצועה של הצעת הסדר או פשרה שאושרו בידי בית המשפט.

פשרה, הסדר והפטר


פשרה והסדר - חייב רשאי להציע הצעה להסדר ב- 3 שלבי ההליך, לפני מתן צו כינוס, לאחר מתן צו כינוס ולפני הכרזתו כפושט או לאחר הכרזתו כפושט רגל.

הפטר/הפטר מותנה - חייב רשאי להגיש בקשה להפטר. לרוב ידון בית המשפט בבקשה לאחר שנשלמו הליכי פשיטת הרגל. משמעות צו ההפטר הוא הפטר החייב מכל חובותיו למעט חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה, או חוב המגיע למדינה בשל קנס או חובות פושט רגל בתובענת מזונות.

הליך פשיטת הרגל אינו מסתיים בהכרח בהפטר. במרבית המקרים מסתיים הליך פשיטת הרגל בפשרה או הסדר.

ביטול הליכי פשיטת רגל - בית המשפט רשאי לבטל בכל עת , הן לבקשת נושה והן מיוזמתו, את הליכי פשיטת רגל . בין היתר כאשר החייב אינו עומד בצו התשלומים שנקבע לו ו/או כשמדובר בניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל.

תביעת חוב של עובד


מי שעבד אצל מי שניתן כנגדו צו כינוס וטוען כי חייבים לו שכר עבודה, זכאי להגיש תביעת חוב בתוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס. עצם הגשת תביעת החוב אינה כרוכה בתשלום אגרה. ככל שאין כספים בקופת הכינוס, יהיה על העובד לשלם אגרת בדיקת תביעת החוב בסך של 299 ₪ (זאת לאחר הגשת תביעת החוב, עצם ההגשה אינה כרוכה בתשלום).תביעת החוב נבדקת ומועברת לתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי.


האמור לעיל אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.