הוצאה לפועל


מערכת ההוצאה לפועל פועלת על פי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 לאכיפת פסקי דין (לרבות פסקי דין לתשלום מזונות) משכנתאות, שטרות, החלטות שניתנו על ידי גופים שונים ותביעות בסכום קצוב (עד 50,000 שקלים).

חוק ההוצאה לפועל מסדיר את אמצעי האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט נגד החייב. אמצעי האכיפה לא יינקטו אלא לפי בקשה של הזוכה ומתן אישור רשם ההוצאה לפועל או מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
בהוצאה לפועל לא ניתן לבצע פסקי דין שניתנו נגד המדינה.

מיהו חייב? אדם שניתן כנגדו פסק דין /או שטר משכון, שיק, שטר וכו' המחייבים אותו לשלם לאחר.
מיהו זוכה? אדם המחזיק בפסק דין, שיק, או כל מסמך אחר המחייב אדם אחר לשלם .
החוב הפסוק שניתן לגבות במסגרת ההוצאה לפועל כולל לא רק את החוב המקורי, אלא גם את הפרשי ההצמדה, הריבית וההוצאות.

פתיחת תיק הוצאה לפועל - כנגד חייב ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל. עם פתיחת התיק נשלחת לחייב אזהרה בדבר פתיחת תיק כנגדו. בתקופת האזהרה רשאי החייב להתייצב בפני רשם ההוצאה לפועל לחקירת יכולת וזאת ככל שאין ידו משגת לתשלום החוב. התייצבות החייב לחקירת יכולת בתקופת האזהרה מיוזמתו מעניקה לחייב הגנה מפני צווי מאסר (ככל שיעמוד בצו התשלומים שיקבע הרשם בעקבות חקירת היכולת)

התנגדות לביצוע שטר


חייב בתיק המבקש להגיש התנגדות בטענה כי אינו חייב בתשלום יכול להעלות טענות אלו במהלך תקופת האזהרה. כאשר מוגשת התנגדות במועד, מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל והעברת הדיון בהתנגדות לבית משפט השלום. במידה והבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה, בנוסף לבקשת ההתנגדות יש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות. במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי.

איחוד תיקים


איחוד תיקים יזום - כאשר נפתחו כנגד חייב יותר מתיק הוצאה לפועל אחד, רשאי החייב במקרים מסוימים להגיש בקשה לאיחוד תיקים. הוגשה בקשה לאיחוד איחוד תיקים ביוזמת החייב, יחויב החייב בתשלום של 3% מכלל החובות כל חודש. הבקשה תוגש בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים רוב תיקיו של החייב. הגשת בקשה לאיחוד תיקים אינה מפסיקה אוטומטית את ההליכים המתנהלים נגד החייב על החייב. במסגרת הטיפול בבקשה לאיחוד תיקים, רשם ההוצאה לפועל יקבע מהו הסכום שעל החייב לשלם במסגרת תיק האיחוד. תיקי מזונות ומשכון/משכנתא אינם כלולים בתיקי איחוד.

חייב מוגבל באמצעים


הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים גוררת הגבלות-

 • הגבלה מלהחזיק כרטיס אשראי
 • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד על פי חוק שיקים ללא כיסוי
 • הגבלת יציאתו של החייב מן הארץ
 • הגבלת חייב מוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד

המסלול המקוצר


המסלול המקוצר החל לפעול באוגוסט 2009. באמצעותו ניתן לגבות חובות בתיקים מסוג שטרות, פסקי דין כספיים ותביעות בסכום קצוב, שלא עולים על 10,000 ₪ (כולל ריבית והצמדה) ללא צורך במעורבות הזוכה. לא ניתן לפנות למסלול המקוצר במקרים בהם נפתח לחייב תיק איחוד או כשהוכרז כמוגבל ב אמצעים. על מנת לפתוח בהליך יש צורך בפס"ד שניתן על ידי בית משפט מוסמך או כאשר יש שיק/שטר חוב או תביעה בסכום קצוב . בהליך זה ניתן לממש כספים או זכויות הנמצאים בידי צד שלישי לרבות עיקול ותפיסת רכב. משך זמן הטיפול בתיק הוא 8 חודשים מיום שליחת האזהרה לחייב.

אגרה בתיקים של המסלול המקוצר - ככלל, אגרת פתיחת תיק בהוצאה לפועל עומדת על 1% מהקרן בתיקי פס"ד ותובענות כשהמינימום הוא 116 ₪ או 1.25% בתיקי שטרות כשהמינימום הוא 187 ₪. במסלול המקוצר יש תוספת של אגרה תפעולית בגובה 64 ₪ .

מתי תיק יוצא מהמסלול המקוצר - אורך חיי תיק במסלול המקוצר הוא 8 חודשים מהמצאת אזהרה לחייב, אולם ניתן להאריך תוקף זה בשני מקרים:

 • אם החייב הגיע להסדר חוב שמספר התשלומים שלו חורגים משמונת החודשים
 • אם כנגד החייב עוקלו נכסים שעדיין לא מומשו

על הזוכה להודיע ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק אם ברצונו להפנות התיק למסלול הרגיל. באם לא יודיע והוא זוכה פרטי יעבור התיק אוטומטית למסלול הרגיל. באם הזוכה אינו אדם פרטי , יעבור התיק אוטומטית לגניזה.

מסלול מזונות


תיקון משמעותי שאושר בשלהי 2013 כהוראת שעה ל- 6 שנים והחל לפעול החל מיום 1 בפברואר 2014, יצר מסלול מזונות נפרד. תיקון זה הקרוי "תיקון 40" דומה במהותו למסלול המקוצר כך לא נדרשת מעורבות הזוכה והמדינה היא זו הפועלת בשם הזוכה, למעט הדיונים בהם נדרשים הצדדים להציג עמדות בפני רשם ההוצאה לפועל. במסגרת מסלול מזונות תו ניתן לנקוט בכל ההליכים הקבועים בחוק לגביית חובות באחת משלכות ההוצאה לפועל אשר בהם הוקם מסלול מזונות.

התיישנות


תקופת התיישנות לעניין פסק דין בהוצאה לפועל - על פי חוק ההתיישנות פסק דין בתובענה שעברו עליו עשרים וחמש שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כל שהיא כדי לבצעו, רשאי החייב לטעון טענת התיישנות. תנאי להתיישנות הינו, כי במהלך פרק זמן זה הזוכה בהליך לא נקט בפעולה מכל סוג שהוא במטרה לקדם את ביצועו של פסק הדין - פתיחת תיק בלשכת הוצאה לפועל בטרם חלפו עשרים וחמש שנים מובילה לעצירת מרוץ ההתיישנות של פסק הדין.

חובת מתן טופס 106 לעובד


על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכרות ומשכר עבודה) 1993 חלה חובה על המעסיק לתת לעובד אחת לשנה טופס 106. את טופס 106 יש ליתן לעובד עד ליום 31 במרץ של כל שנה

שיעורי מס רכישה לאחר הרפורמה


דירה יחידה של תושב ישראל

החל מתאריך 01/01/2014:

 • עד 1,568,000 ₪: לא ישולם מס.
 • מ- 1,568,800 ₪ עד 1,860,790 ₪: 3.5%.
 • מ- 1,860,790 ₪ עד 4,800,605 ₪: 5%.
 • מ- 4,800,605 ₪ עד 16,002,015 ₪: 8%.
 • מ- 16,002,015 ₪: 10%.

 

דירה נוספת של תושב ישראל

החל מתאריך 24.6.15:

 • עד 4,800,605 ₪: 8%.
 • מ- 4,800,605 ₪  : 10%.

 

מס הרכישה עשוי להתעדכן אחת לשנה ב-16 לינואר.


האמור לעיל אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.